Βιβλιογραφική Επεξεργασία Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός: ΠΔ301
Είδος: Υποχρεωτικό (3ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας: 
ECTS: 4
Συντονιστής: Γεώργιος Καλόσακας
Διδάσκοντες: Γεώργιος Καλόσακας