Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία

Κωδικός: ΠΠ203
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  2
ECTS: 4
Συντονιστής: Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Διδάσκοντες: Ευστράτιος Γαλλόπουλος