Μαρία Κλάππα

Ιδιότητα: Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Τμήμα:

Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Διεργασιών Υψηλών Θερμοκρασιών, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ-ΕΙΧΕΜΥΘ)

email: mklapa@iceht.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 965 249
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα