Γραμματεία

Βάλλη Ράπτη 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής – Γραμματεία

26 504, Ρίο, Πάτρα

τηλ: +30 2610 969114

fax:  +30 2610 996103

e-mail:  rapti@med.upatras.gr

Χάρτης