Δημήτρης Καρναμπατίδης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής
email: karnaby@upatras.gr
Τηλέφωνο: + 30 2613 603 215
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα