Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 2003.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Πληροφορική Επιστημών Ζωής”  με νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την Αριθμ. 814/12742 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 17889/10.5.2018), τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το Δ.Π.Μ.Σ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ) με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά εξόρυξης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής στις ακόλουθες κατευθύνσεις:Α. Βιοπληροφορική

Β. Ιατρική Πληροφορική

Στο Πρόγραμμα  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική (Μηχανικών, Φυσικής, Μαθηματικών κα) καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς  σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και δεξιοτήτων και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 70 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 20 ECTS (βλέπε Πρόγραμμα Σπουδών).